Project Description

Kjelsrud, Oslo

Stort byomformingsprosjekt med områdeplan og detaljregulering av et større område på Kjelsrud i Oslo. Det er utarbeidet planprogram for området, som ble fastsatt i 2012. I 2013 og 2014 ble det utarbeidet en Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) for hele området, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten. Etter dette startet dialogfasen for detaljregulering for deler av området (2015), parallelt med PBEs områdeplanarbeid for hele Kjelsrud-feltet avsatt i kommuneplanen.

Hensikten med planen er å transformere den eksisterende spredte industri- og lagervirksomheten på Kjelsrud til å bli en ny urban bydel i Groruddalen. Transformasjonen gjennomføres som en trinnvis og tett byutvikling av området på Kjelsrud med blandede offentlige og private formål. Det er fokus på aktivitet og gode uterom på bakkeplan i hele bydelen. Samlokaliseringen med IKEA har som hensikt å effektivisere og modernisere både regional og lokal handel som en integrert del av et velfungerende bydelssenter. En forutsetning for planarbeidet har vært at området også skulle kunne romme en OL-landsby dersom det hadde blitt vinter-OL i Oslo i 2022. Etter tydelige tegn på at Stortinget vil stemme ned forslag om å stille statsgaranti for gjennomføring av OL ble saken trukket av Oslo kommune i oktober 2014. På grunn av stor fleksibilitet i planleggingen og et langsiktig perspektiv for Kjelsrud påvirkes planarbeidet i relativt liten grad av utfallet og planarbeidet fortsetter som en ordinær plansak.

I henhold til planens utviklingsstrategi vil den fremtidige byutviklingen være et viktig virkemiddel for å gjennomføre en miljøopprustning av Groruddalen. Denne overordnede strategien vil på kort og mellomlang sikt bygge videre på hovedtrekkene i dagens funksjonsdeling mellom nærings- og transportvirksomhet i de sentrale deler av dalbunnen, og bolig-, senter-, nærrekreasjonsområder og kulturtilbudet lokalisert i dalsidene. Forbedring av miljøforholdene i dalbunnen og i randsonen mellom nærings- og boligområdene vil være viktige oppgaver i disse fasene. På lengre sikt, 2020-2030, vil endringer i næringsstrukturen gjøre det mulig å transformere dalbunnen til et bedre utnyttet byområde, hvor samlokalisering av boliger, rekreasjons- og kulturaktiviteter med ny næringsvirksomhet vil være ønskelig. Prognoser for vekst frem mot 2030 gir at nærområdet i dalbunnen av Groruddalen vil se en meget stor vekst med en tilnærmet dobling av antall bosatte mellom Østre Aker vei og E6.

Beliggenhet:

Kjelsrud ligger sentralt i bydel Alna. Planområdet er ca. 305 daa stort og avgrenses av Alnaparken i nord, Strømsveien i sør, Nedre Kalbakkvei i vest og AGA i øst. Planområdet betjenes av hovedveiene Nedre Kalbakkvei og Strømsveien som begge har mye gjennomgangstrafikk. Nedre Kalbakkvei binder sammen Groruddalen på tvers, og tar også hovedvekten av trafikken mellom E6 og Alnaterminalen.

Virksomhet/formål:

Kombinerte formål for handel, næring, offentlige formål, friområder og bolig. Mulig samlokalisering med IKEA.

Detaljer

Tomteareal:

128 000 kvm

Sted:

Oslo

Kategori

Byomforming

Project Gallery

Kontaktperson

John Mjøen
John MjøenUtviklingsdirektør